Kurumsal Bülten Gönderimine İlişkin Aydınlatma Metni

ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ AR-GE SAN. VE TİC. A.Ş 6698 SAYILI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KURUMSAL BÜLTEN GÖNDERİMİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ AR-GE SAN. VE TİC. A.Ş olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu

ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ AR-GE SAN. VE TİC. A.Ş olarak (Bundan sonra “Anatolia” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim ve işlem güvenliği veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

* İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

* Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

* İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

* Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

* Olası iş ilişkisi kurulabilecek olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

* Faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

* Mal ve hizmetlere yönelik bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’ nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

* Kurumsal İletişim departmanın yürütmüş olduğu faaliyetlere istinaden doğabilecek ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla ve gerekmesi halinde anlaşmalı mali müşavirlik firması, noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

* İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

* Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın

5 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

* E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.

* Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları.

* Tarafınızca form/belge doldurulması veya düzenlemesi ile.

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

* Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sokak Numara 1-9 H, 34920 Sultanbeyli / İstanbul adresindeki

Şirketimize bizzat gelerek,

* anatoliatani@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

* Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

* Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@anatoliageneworks.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; a) Ad, soyadı ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Anatolia, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

h) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Anatolia kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bülten Gönderimine İlişkin Genel Şartlar

  1. Anatolia internet sitesi üzerinden dijital bülten gönderim aboneliği; biyoteknoloji, moleküler biyoloji, genetik, insan-hayvan-bitki sağlığı vb. içerikli haberlerin ve yayınların ilişkili Anatolia Ürünlerinin bilgilendirme metinlerini içeren bülten paylaşımı, fuar, kongre ve sair organizasyon planlamaları ve düzenlenen aktivitelerin duyurulmasını içerir.
  2. Anatolia tanı tarafından hazırlanacak bu bültenler, anatoliageneworks.com web sitesi üzerinden bülten aboneliği oluşturan, fuar, kongre vb. organizasyonlarda Anatolia’nın kurmuş olduğu stantları ziyaret ederek bülten için mail adreslerini ileten kişilerin ve Anatolia’nın müşteri portföyünde olan ya da müşterisi olma ihtimali taşıyan kişi ve/veya kurumların haberdar edilmesi için kullanılacaktır.
  3. Anatolia dijital bülten gönderimine abone olunması akabinde bültenlerin paylaşımına başlanacaktır.